انتخاب زبان

برنامه زمانبندی پزشکان

 • نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر محمدیان 8 صبح
  دکتر سالاری 9:30 صبح
  دکتر یزدان پناه 13:30 (1:30 بعد از ظهر)
  دکتر مشایخی 15 (3 بعد از ظهر)
  دکتر علی حسینی 16 (4 بعد از ظهر)
 • نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتربنی هاشمی 8 صبح
  دکتر عامریون 9 صبح
  دکتر محمدیان 9 صبح
  دکتر پزشکپور 9:30 صبح
  دکتر سپهر 10 صبح
  دکتر فاضل 10 صبح
  دکتر مشایخی 13 (1 بعد از ظهر)
  دکتر یزدان پناه 14 (2 بعد از ظهر)

  دکتر علی حسینی 16 (4 بعد از ظهر)

 • نام پزشک ساعت ورود ویزیت در کلینیک
  دکتر فعلی 8:30 صبح
  دکتر آموزگار 9 صبح
  دکتر محمدیان 9 صبح
  دکتر سالاری 9:30 صبح
  دکتر علی حسینی 16 بعد از ظهر
  دکتر نوری 16 (4 بعد از ظهر(
  دکتر رمضانی 17 (5 بعد از ظهر)
 • نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر عامریون 9 صبح
  دکتر فاضل 9 صبح
  دکترنصرتیان 10 صبح
  دکتر سپهر 10 صبح
  دکتر لایق 13 (1 بعد از ظهر)
  دکتر مشایخی 15 (3 بعد از ظهر)
  دکتر علی حسینی 16 (4 بعد از ظهر)
  دکتر نوری 16 (4 بعد از ظهر)
 • نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر فامیلی 8 صبح
  دکتر محمدیان 9 صبح
  دکتر سیدی 10 صبح
  دکتر فرزاد فر 13 (1 بعد از ظهر)
  دکتر یزدان پناه 13:30 (1:30 بعدازظهر)
  دکتر ناهیدی 14 (2 بعداز ظهر)
  دکتر مشایخی 15 (3 بعد از ظهر)
  دکتر علی حسینی 16 (4 بعد از ظهر)
  دکتر نوری 16 (4 بعد از ظهر)
 • نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر عامریون 9 صبح
  دکتر محمدیان 9 صبح
  دکتر شریعتی 9 صبح
  دکتر سپهر 11 صبح
  دکتر ملكی 13 (1 بعد از ظهر)
  دکتر لایق 13 (1 بعد از ظهر)
  دکتر خدامی 16:30 (4:30 بعد از ظهر)
  دكتر عصاری 17 (5 بعد از ظهر)
  دکتر خادمی 17 (5 بعد از ظهر)

 
 
 

ارتباط با ما

مشهد - بلوار کلاهدوز -کلاهدوز 8 ,پلاک 69
 38462601-3(051)
info@simateb.com

نرم افزار سیماطب

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla